پنجشنبه 5 اسفند 1395 / Thursday 23 February 2017

پیامتل: مدارک لازم

اشخاص حقیقی:

 

  •   کپی کارت ملی و شناسنامه
  •   اصل آخرین قبض پرداختی
  •   کپی اجاره نامه (در صورتی که خط به نام متقاضی نباشد(
  •   تکمیل قرارداد پیامتل

 

اشخاص حقوقی:

 

  •   کپی روزنامه رسمی شرکت
  •   اصل معرفی نامه نماینده)  (نمونه معرفی نامه) نامه می بایست در سربرگ شرکت به همراه مهر و امضا تمامی افراد دارای حق امضا باشد(
  •   کپی کارت ملی و شناسنامه نماینده شرکت
  •   اصل آخرین قبض پرداختی
  •   کپی اجاره نامه (در صورتی که خط به نام متقاضی نباشد.(
  •   تکمیل قرارداد پیامتل